ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK KATALOGU DR SUN

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wydruk katalogu DR Sun dla projektu realizowanego w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE.

Specyfikacja przedmiotu oferty
Format zamkniętego A4
Okładka i środek : kreda błysk 250g
4+4
20 stron: okładka 4 strony, środek 16 stron
Oprawa zeszytowa – szycie na 2 eurozszywki
Okładka: folia błysk 1+0
Środek: lakier dyspersyjny błysk 1+1
Nakład: (2000 egz, pakowane po 10 szt.)
 

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę wystawienia oferty
- opis oferowanego towaru / usługi – zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego
- cenę jednostkową netto i brutto
- cenę całkowitą netto i brutto
- termin ważności oferty
- termin realizacji zamówienia
- pieczęć firmową oferenta
- podpis oferenta

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 100%

Ofertę należy dostarczyć alternatywnie:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: export@dax.com.pl
- faksem na numer (22) 779 00 01
- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście)
na adres: 05-462 WIĄZOWNA, Duchnów, ul. Spacerowa 18

Termin składania ofert upływa w dniu: 12-04-2013.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie firmy zamawiającego w Duchnowie,
ul. Spacerowa 18, 05-462 Wiązowna, w miejscu publicznie dostępnym.
 

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram