ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2021-10001-62520

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R: Homogenizatora wysokociśnieniowego pozwalającego na otrzymanie nanoemulsji w skali LABORATORYJNEJ W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O. W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW”. PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest homogenizator wysokociśnieniowy pozwalający na otrzymanie nanoemulsji w skali laboratoryjnej. Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę urządzenia, jego instalację oraz uruchomienie.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych według następujących kryteriów:

- Cena całkowita brutto - 80%

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 15%

- Zapotrzebowanie urządzenia na energię elektryczną - 5%

 

Ofertę należy złożyć wybierając jedną z poniższych form:

- w formie tradycyjnej (listownie, kurierem lub osobiście na adres: Dax Cosmetics Sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, 05-462 Duchnów)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dotacja@dax.com.pl

- za pośrednictwem Bazy konkurencyjności: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i złożenia oferty oraz kryteria wyboru wykonawcy są dostępne za pośrednictwem Bazy konkurencyjności:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram