ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-REMONTOWYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O. W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW”. PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa części pomieszczeń (parteru budynku B wraz z łącznikiem, parteru budynku A wraz z korytarzem i wejściem głównym) w zakresie architektury wnętrz wraz ze zmianą funkcjonalności pomieszczeń, instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, pożarowych i in. oraz zmianą zagospodarowania terenu na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 228/5, 229/1, obręb 05-Duchnów, położonej w Duchnowie przy ul. Spacerowej 18 wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych według następujących kryteriów:

- Cena całkowita brutto - 70%

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia   - 15%

- Termin realizacji zamówienia - 10%

- Posiadanie przez Wykonawcę wdrożonego Zakładowego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ISO 9001 oraz ISO 14001) – 5%

 

Ofertę należy złożyć alternatywnie:

- w formie tradycyjnej (listownie, kurierem lub osobiście na adres Dax Cosmetics Sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, 05-462 Duchnów)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: piotr.krasicki@dax.com.pl lub jacek.sobechowicz@dax.com.pl

- za pośrednictwem Bazy konkurencyjności:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2021 r o godz. 12:00

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postepowaniu, sposób przygotowania i złożenia oferty oraz kryteria wyboru wykonawcy są dostępne za pośrednictwem Bazy konkurencyjności

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram