ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R: WIROWKA LABORATORYJNA, UNIWERSALNY MIESZALNIK (2 SZT.), APARAT DO BADANIA AKTYWNOŚCI WODY W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O. W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW”. PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu do prac B+R: wirówka laboratoryjna, uniwersalny mieszalnik (2 szt.), aparat do badania aktywności wody. Specyfikacja techniczna sprzętów:

a) wirówka laboratoryjna - 1 sztuka

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wirówka laboratoryjna o zakresie prędkości minimum 3000 rpm. Wirówka powinna być wyposażona co najmniej w wirnik horyzontalny umożliwiający odwirowywanie próbek o pojemności 250 ml. Wirówka będzie przeznaczona do przygotowania próbek mas kosmetycznych do dalszych badań analityczno-pomiarowych. Najważniejsze parametry urządzenia:

1. maksymalna pojemność: 1000 ml,

2. prędkość: minimum 3000 rpm

3. bezobsługowy silnik indukcyjny,

4. wyświetlacz LCD - lub równoważne,

5. Min.99 programów eksploatacyjnych,

6. regulacja RPM/RCF,

7. system identyfikacji błędów niewyważenia,

8. zabezpieczenie termiczne silnika,

9. wyposażenie do wirówki: wirnik horyzontalny 4 x min. 250ml, pojemniki na butelki min. 250ml do wirnika, podkładka pod butelkę min. 250ml z dnem płaskim, butelki z dnem płaskim z polipropylenu min. 250ml, wkładka redukcyjna 4 x 17mm na probówki 4 x 7÷11ml

 

b)  uniwersalny mieszalnik - 2 sztuki

Przedmiotem postępowania przetargowego jest uniwersalny mieszalnik pozwalający na przygotowanie większych ilości mas kosmetycznych w trakcie prowadzenia projektu na potrzeby badań stabilności oraz badań fizykochemicznych. Najważniejsze parametry urządzenia:

1. urządzenie musi posiadać układ grzejąco-chłodzący

2. urządzenie musi posiadać pompę próżniową

3. urządzenie musi posiadać mieszadło zgarniające

4. urządzenie musi posiadać możliwość zasysania płynów

5. urządzenie musi umożliwić wykonywanie prób o masie 0,5-2 kg

6. silnik główny 300-3000 obr./min.

7. klawiatura soft touch FT 3011 dla obsługi ręcznej - lub równoważna

8. ręczne otwieranie i zamykanie pokrywy

9. ręcznie wyjmowana misa.

Urządzenie będzie wykorzystane do wykonywania kosmetyków (głównie układów emulsyjnych i roztworów środków powierzchniowo czynnych).

 

c)  aparat do badania aktywności wody - 1 sztuka.         

Przedmiotem postępowania przetargowego jest aparat do badania aktywności wody. Sprzęt powinien posiadać następujące parametry:

1. zakres pomiarowy – nie węższy niż 0,05-0,99 aW

2. minimalna dokładność +/-0,01 aW dla temperatury 32°C +/-2°C

3. czujnik pojemnościowy

 

Oferta przygotowana zgodnie z formularzem powinna zawierać:

a) pełną nazwę i adres Oferenta, datę sporządzenia oferty;

b) opis nawiązujący do parametrów/zakresu wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

c) wartość oferty w PLN lub EURO netto i brutto wraz z podaniem wartości oraz stawki podatku VAT obejmującą kompletny zakres usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

d) Oświadczenie, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym;

e) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego i niewnoszeniem do niego zastrzeżeń w szczególności co do jej zupełności lub prawidłowości.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych przez oferentów spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o następujące kryteria oceny:

 

Nazwa kryterium (K) Maksymalna ilość punktów
Cena netto 80
Okres gwarancji (w miesiącach) 20
SUMA 100

 

Ofertę należy dostarczyć alternatywnie:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alicja.falender@dax.com.pl lub jacek.sobechowicz@dax.com.pl

- faksem na numer (22) 779 00 01

- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście)

  na adres: 05-462 WIĄZOWNA, Duchnów, ul. Spacerowa 18

 

Termin składania ofert upływa w dniu: do dnia 19.11.2020 r. do godz. 23:59

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram