ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2022-10001-88042

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R: KAMERY DO MONITOROWANIA ZMIAN i PROWADZENIA DOKUMENTACJI TWARZY – 1 SZT., KAMERY DO MONITOROWANIA ZMIAN TRĄDZIKOWYCH – 1 SZT., KAMERY DO BADANIA SKÓRY -1 SZT., SONDY DO POMIARU ELASTYCZNOŚCI i INNYCH BIOMECHANICZNYCH PARAMETRÓW SKÓRY – 1 SZT., SKIN-PH-METRU – 1 SZT., SKIN-THERMOMETRU – 1 SZT., SONDY DO POMIARU KOLORU SKÓRY – 1 SZT., SONDY DO POMIARU POŁYSKU NA SKÓRZE – 1 SZT. W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O. W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW”. PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest Kamera do monitorowania zmian i prowadzenia dokumentacji twarzy – 1 szt., Kamera do monitorowania zmian trądzikowych – 1 szt., Kamera do badania skóry -1 szt., Sonda do pomiaru elastyczności i innych biomechanicznych parametrów skóry – 1 szt., Skin-pH-Meter – 1 szt., Skin-Thermometer – 1 szt., Sonda do pomiaru koloru skóry – 1 szt., Sonda do pomiaru połysku na skórze – 1 szt. Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę urządzeń, ich instalację oraz uruchomienie.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych według następujących kryteriów:
- Cena całkowita brutto - 80%
- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 15%
- Zapotrzebowanie urządzenia na energię elektryczną - 5%

Ofertę należy złożyć wybierając jedną z poniższych form:
- w formie tradycyjnej (listownie, kurierem lub osobiście na adres: Dax Cosmetics Sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, 05-462 Duchnów)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dotacja@dax.com.pl
- za pośrednictwem Bazy konkurencyjności:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 maja 2022 r. do godziny 15:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i złożenia oferty oraz kryteria wyboru wykonawcy są dostępne za pośrednictwem Bazy konkurencyjności:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram