ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2022-10001-88042

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2022-10001- 108326

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R: ŁAŹNI LABORATORYJNEJ – 1 SZT., MIESZADŁA MAGNETYCZNEGO Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ, TERMOSTATEM – 1 SZT., WAGI ANALITYCZNEJ -1 SZT., WAGI PRZEMYSŁOWEJ – 1 SZT., DEMINERALIZATORÓW WODY – 2 SZT. W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O. W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW”. PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest: Łaźnia laboratoryjna – 1 szt., Mieszadło Magnetyczne z płytą grzewczą, termostatem – 1 szt., Waga Analityczna -1 szt., Waga Przemysłowa – 1 szt., Demineralizatory wody – 2 szt.

Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę urządzeń, ich instalację oraz uruchomienie.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych według następujących kryteriów:

- Cena całkowita brutto - 80%

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 15%

- Zapotrzebowanie urządzenia na energię elektryczną - 5%  

 

Ofertę należy złożyć wybierając jedną z poniższych form:

- w formie tradycyjnej (listownie, kurierem lub osobiście na adres: Dax Cosmetics Sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, 05-462 Duchnów)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dotacja@dax.com.pl

- za pośrednictwem Bazy konkurencyjności:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2022 r. do godziny 15:00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i złożenia oferty oraz kryteria wyboru wykonawcy są dostępne za pośrednictwem Bazy konkurencyjności:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram