ZAPYTANIE OFERTOWE NA PLANOWANY ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R NR 2021-10001-70118

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU DO PRAC B+R: GĘSTOŚCIOMIERZA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DAX COSMETICS SP. Z O.O. W CELU ZWIĘKSZENIA SKALI PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH NAD INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI W ZAKRESIE KOSMETYKÓW”. PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PODDZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest Gęstościomierz oscylacyjny do oznaczeń gęstości próbek o wysokich lepkościach. Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę urządzenia, jego instalację oraz uruchomienie.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych według następujących kryteriów:
- Cena całkowita brutto - 80%
- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 15%
- Zapotrzebowanie urządzenia na energię elektryczną - 5%

Ofertę należy złożyć wybierając jedną z poniższych form:
- w formie tradycyjnej (listownie, kurierem lub osobiście na adres: Dax Cosmetics Sp. z o.o., ul. Spacerowa 18, 05-462 Duchnów)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dotacja@dax.com.pl
- za pośrednictwem Bazy konkurencyjności:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 stycznia 2022r. do godziny 15:00.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania i złożenia oferty oraz kryteria wyboru wykonawcy są dostępne za pośrednictwem Bazy konkurencyjności:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 POWRÓT
Hada Labo Tokyo TM - instagram Yoskine - instagram Perfecta - instagram Cashmere - instagram